Karamandan.com

Karamandan.com

28 Ocak 2020 Salı
Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğünden İhale
FİKRET ÜNLÜ YATILI BÖLGE ORTAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN.
Kategori : İhaleler
14 Ocak 2020 16:38
 
Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğünden İhale

FİKRET ÜNLÜ YATILI BÖLGE ORTAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN.

Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesine göre,  açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1.   İdarenin ;,
a) Adresi     : Seyran Mahallesi Fikret Ünlü Sok.   No: 21                                    70400    ERMENEK/KARAMAN
b) Telefon ve Faks numarası     : 338 716 4501- 338 716 4502
c) Elektronik Posta Adresi    : 747769@meb.k12.tr
ç) İhale dokumanın görülebileceği internet adresi(varsa)    :Kik İhale İlan Sitesi

2.   İhale Konusu Malın    :
a) Niteliği, türü ve miktarı    SANDVİÇ EKMEK(100 GRAM)     KURU GIDA ALIMI     SEBZE  MEYVE  ALIMI    ET TAVUK BALIK SUCUK ALIMI    PROPAN TÜP (45KG)
b) Teslim Yeri    Fikret Ünlü YBO  Pansiyon Mutfağı    Fikret Ünlü YBO  Pansiyon Mutfağı    Fikret Ünlü YBO  Pansiyon Mutfağı    Fikret Ünlü YBO  Pansiyon Mutfağı    Fikret Ünlü YBO  Pansiyon Mutfağı
c) Teslim tarihleri    İdarenin Belirlediği Şekilde    İdarenin Belirlediği Şekilde    İdarenin Belirlediği Şekilde    İdarenin Belirlediği Şekilde    İdarenin Belirlediği Şekilde

3. İhalenin;
a) Kayıt Numarası    2020/17836    2020/18555    2020/19293    2020/19522    2020/19744
b)Tarihi ve Saati    23.01.2020- 09:30    23.01. 2020- 10:30    23.01. 2020- 11:30    23.01. 2020- 13:30    23.01. 2020- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FİKRET ÜNLÜ YBO MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Ermenek Fikret Ünlü YBO Müdürlüğü
İhale Komisyonu Başkanlığı
 

Okunma : 992
İSABET
seç
maboto
EKSPERTİZ
YARIŞMA
guney sigorta
MEVLANA YEMEK
Gündem haberleri
Karaman'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıkıyor
25 Ocak 2020 Okunma: 23049 Gündem
Küçük kıza cinsel istismarda bulunun 4 şahıs tutuklandı
25 Ocak 2020 Okunma: 15316 Asayiş
Karaman'da Elektrikler Kesilecek
24 Ocak 2020 Okunma: 10944 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın