Karamandan.com

Karamandan.com

26 Mayıs 2020 Salı
Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İhale İlanı
Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2.
Kategori : İhaleler
07 Ocak 2019 14:30
 
Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İhale İlanı

Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesine göre,  açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1.   İdarenin;

a) Adresi: Seyran Mahallesi Şht. Uzman Çvş. Sk.  No:15/2/0        70400   ERMENEK/KARAMAN
b) Telefon ve Faks numarası              : 338 716 2762- 338 716 2763
c) Elektronik Posta Adresi  : 764199@meb.k12.tr
ç) İhale dokumanın görülebileceği internet adresi(varsa)              :Kik İhale İlan Sitesi

2.   İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı
EKMEK ALIMI
KURU GIDA ALIMI
MEYVE SEBZE ALIMI
b) Teslim Yeri
Ermenek Mustafa Demirok MTAL Pansiyon Mutfağı
Ermenek Mustafa Demirok MTAL Pansiyon Mutfağı
Ermenek Mustafa Demirok MTAL Pansiyon Mutfağı
c) Teslim tarihleri
İdarenin Belirlediği Şekilde
İdarenin Belirlediği Şekilde
İdarenin Belirlediği Şekilde

3. İhalenin;

a) Kayıt Numarası
2019/1129
2019/1430
2019/1727
b)Tarihi ve Saati
17.01. 2019- 09:30
17.01. 2019- 10:30
17.01. 2019- 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERMENEK MUSTAFA DEMİROK MTAL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERMENEK MUSTAFA DEMİROK MTAL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Okunma : 1565
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9352 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 7921 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 5589 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın