Karamandan.com

Karamandan.com

23 Nisan 2018 Pazartesi
Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden İhale
Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 3 Adet Betonarme Gözetleme Kulesi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
18 Mayıs 2017 15:06
 
Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden İhale

Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 3 Adet Betonarme Gözetleme Kulesi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/245054
 
1-İdarenin

a) Adresi: SEYRAN MAHALLESİ MÜST.YARD.MUSTAFA KÖKÇAM CADDESİ 24 70400 ERMENEK/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası:3387164523 - 3387164524

c) Elektronik Posta Adresi:abbermenek.mtcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:3 Adet Betonarme Gözetleme Kulesi Yapımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Seyran Mah.Muzaffer TUTAR Cd.No:20 Ermenek / KARAMAN Ermenek M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati:31.05.2017 - 14:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 103.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 15/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren yapım ihalelerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ :III. GRUP BİNA İŞLERİ VEYA III. GRUP BİNA İŞLERİ ile ilgili onarım veya ikmal işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seyran Mah.Muzaffer TUTAR Cd.No:20 Ermenek / KARAMAN Ermenek M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Seyran Mah.Muzaffer TUTAR Cd.No:20 Ermenek / KARAMAN Ermenek M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Okunma : 1003
Gündem haberleri
PARKIN ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜLER
21 Nisan 2018 Okunma: 20496 Asayiş
Karaman'da silahlı saldırı
22 Nisan 2018 Okunma: 14990 Asayiş
Domuz sürüsüne çarpmamak için
20 Nisan 2018 Okunma: 14454 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın