Karamandan.com

Karamandan.com

23 Haziran 2018 Cumartesi
Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birliğinden İhale
Pınarönü- Ky.
Kategori : İhaleler
18 Mayıs 2017 15:00
 
Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birliğinden İhale

Pınarönü- Ky.İlt. (Ardıçkaya) Grup Köy Yolu Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini İşi 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/357
 
1. İdarenin
 
a) Adı: Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
b) Adresi:Hükümet Konağı Kat:6     Ermenek/KARAMAN
 
c) Telefon ve faks numarası:Tel: 0 (338) 716 23 21 Faks: 0 (338) 716 23 21
 
ç) Elektronik posta adresi: 
 
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
 
2. İhale konusu malın
 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı :
 Pınarönü- Ky.İlt. (Ardıçkaya) Grup Köy Yolu Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini İşi İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.
 
b) Teslim Yeri:Alınacak olan mal İdare tarafından Yüklenicinin şantiyesinden aşağıda belirtilen şartlarda teslim alınacaktır.(Malın nakliye işi İdareye ait olduğundan Yüklenicinin kendisine ait veya taahhüt edeceği  taş ocaklarının yerleri Ermenek İlçe sınırları içerisinde olacaktır.)
 
c) Teslim Tarihi:Sözleşme yapılmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Her gün 750 ton mal alınabilecek durumda firma şantiyelerinde bulunacaktır.
 
3. İhalenin
 
a) Yapılacağı yer:Ermenek Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakamlık  Toplantı Salonu) Hükümet Konağı Kat:5 Ermenek/KARAMAN
 
b) Tarihi ve saati:29.05.2017 Pazartesi günü, saat: 15:00
 
3.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saat

a) Teklifin sunulacağı yer:

b) Son teklif sunma tarih ve saati                              
 
Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
29.05.2017 Pazartesi günü saat 14:45
                                                        
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İhaleye katılacak olan satıcının imalatçılığını gösteren belgeler veya ilgili malzemeyi tedarik edeceği firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgeler;

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Temin edilecek malın TSE ve Agrega testleri,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Ermenek  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ermenek Ziraat Bankası Şubesi TR310001000176339007005001 nolu hesabına  para yatırılarak 500,00.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
8. Teklifler, 29.05.2017 Pazartesi günü saat 14:45’e kadar Karaman İli Ermenek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet KONAĞI Kat:6 Ermenek/KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9.  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

Okunma : 1135
Gündem haberleri
Karaman'da görülen Dev Yılan Şaşırttı
19 Haziran 2018 Okunma: 28151 Yaşam
Makro Market Satıldı
22 Haziran 2018 Okunma: 12066 Gündem
Evin oturma odasına giren yılan korkuttu 
19 Haziran 2018 Okunma: 9233 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın