Karamandan.com

Karamandan.com

21 Ekim 2019 Pazartesi
Ermenek Kaymakamlıği'ndan İhale 3
Ermenek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden İhale 3.
Kategori : İhaleler
21 Mayıs 2018 12:33
 
Ermenek Kaymakamlıği'ndan İhale 3

Ermenek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nden İhale 3.

İHALE  İLANI
Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Ermenek 3.Grup Köyleri Parke ve Bordür Yapım   İşi 
 
1- İdarenin
a-)Adresi :Hükümet Konağı Kat:6 Köylere Hizmet Götürme Birliği      
Ermenek/KARAMAN 

    
b-)Telefon ve Faks numarası  :Tel : 0 338 716 23 21  Fax : 0338 716 23 21
c-)Elektronik Posta Adresi (Varsa) :
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin Adı  : Ermenek  3.Grup Köyleri Parke ve Bordür Yapım   İşi
 
a-)Niteliği, Türü ve Miktarı:  Ermenek 3.Grup Köyleri Parke ve Bordür Yapım   İşi  
teknik Şartnamesindeki işler.
 
b-)Yapılacağı Yer (Teslim Yeri) : Gökçekent Köyü, Görmeli  Köyü, Yalındal   Köyü , Sarıvadi  Köyü, Yaylapazarı   Köyü, Pınarönü  Köyü, İkizçınar    Köyü

c-)İşe Başlama Tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
d-)İşin Süresi :Yer Tesliminden itibaren  180 (Yüzseksen ) Takvim günüdür. (Çalışılmayan dönem dahildir.)


3-İhalenin

a-)Yapılacağı Yer : Ermenek Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakamlık  Toplantı Salonu) Hükümet Konağı Kat:5  Ermenek /Karaman
b-)Tarihi ve Saati : 05.06.2018 Salı  Gün ve Saat : 11:00
c-)İhalenin Şekli : Açık İhale Usulü
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik  posta adresi
b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
           

1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           

2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi
           

2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e-)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli)  
f-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
g-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile   noter tasdikli imza beyannamesi.
h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı   beyannamesi
ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,
i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) İhale yapılacak yer için Yer Gördü Belgesi.
k-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
l-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
m) İhale tarihi itibari ile (05.06.2018) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeler sözleşme imzalanması aşamasında İdareye sunulacaktır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
a-) İş deneyim belgeleri: : İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı teklif bedelinin en az % 50  oranında   idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren    sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
b-) Bu ihalede, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Altyapı İşler Başlığının  5.   Grup   işlerinde sayılan işler  benzer iş olarak kabul edilecektir. 
c-)İnşaat Mühendisleri ve mimarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle  ihaleye katılabilirler. 
d) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge .

5- )Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7-) Ermenek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 6.Kattaki odasında ERMENEK / KARAMAN adresinde görülebilir ve 500,00 TL Ermenek Ziraat Bankası Şubesi TR310001000176339007005001 IBAN Hesabına yatırılan dekontla  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-)Teklifler ihale tarihinde saat 09:45’e kadar Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı  Hükümet Konağı 6.Kat  Ermenek /Karaman adresine verilir.Bu saatten sonra İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9-)İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden  Sözleşme  imzalanacaktır.

10-) İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş)  takvim günü
       olmalıdır.

12-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Okunma : 4571
seç
guney sigorta
EKSPERTİZ
maboto
Gündem haberleri
Elması para etmeyen çiftçinin türkülü isyanı
18 Ekim 2019 Okunma: 9730 Magazin
Karaman'da balık sezonu hareketli başladı
17 Ekim 2019 Okunma: 8161 Ekonomi
Komşuları tarafından ölü olarak bulundu
20 Ekim 2019 Okunma: 7376 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın