Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
Ermenek İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünden ihale
Okulumuz yatılı öğrencilerinin hizmetinde kullanılmak üzere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.
Kategori : İhaleler
30 Temmuz 2019 15:08
 
Ermenek İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünden ihale

Okulumuz yatılı öğrencilerinin hizmetinde kullanılmak üzere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesine göre,  açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.   İdarenin;
a) Adresi: Seyran Mahallesi Fikret Ünlü Sokak No:24     70400 ERMENEK/KARAMAN
b) Telefon ve Faks numarası: 338 716 4677- 338 716 4678
c) Elektronik Posta Adresi: 758059@meb.k12.tr
ç) İhale dokumanın görülebileceği internet adresi(varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
d) Yapılacağı Yer: ERMENEK İMKB ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2.   İhale Konusu Malın/Hizmetin: a) Niteliği,türü ve miktarı

KURU GIDA ALIMI
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı   bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

EKMEK ALIMI
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı   bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

YAŞ SEBZE-MEYVE ALIMI
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri     Ermenek İMKB Anadolu Lisesi  Pansiyon Mutfağı    Ermenek İmkb Anadolu Lisesi  Pansiyon Mutfağı    Ermenek İmkb Anadolu Lisesi  Pansiyon Mutfağı
c) Teslim tarihleri    İhtiyaca göre idarenin belirleyeceği miktar ve zaman periyodunda    İhtiyaca göre idarenin belirleyeceği miktarda günlük teslimat    İhtiyaca göre idarenin belirleyeceği miktar ve zaman periyodunda

3.İhalenin;
a) Kayıt Numarası    2019/364118    2019/364581    2019/365484
b)Tarihi ve      Saati    22/08/2019 –09:30    22/08/2019 –11:00    22/08/2019 - 12:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:(EKMEK ALIM İHALESİ İÇİN)
4.3.1. GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı ERMENEK İMKB ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERMENK İMKB ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırk Beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Ermenek İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü
İhale Komisyonu Başkanlığı

İHALE YETKİLİSİ:
Feray Fadime SALMAN/Müdür Yardımcısı
Tel: 538 489 91 19

Okunma : 1408
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9224 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6620 Ekonomi
Bir kişiyi dayakla hastanelik eden 3 zanlı tutuklandı
30 Eylül 2020 Okunma: 6240 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın