Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
Ermenek Hasan Kalan Anadolu Lisesi Müdürlüğünden ihale
Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2014-2015Eğitim Öğreti Yılı ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19.
Kategori : İhaleler
30 Temmuz 2019 15:12
 
Ermenek Hasan Kalan Anadolu Lisesi Müdürlüğünden ihale

Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2014-2015Eğitim Öğreti Yılı ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesine göre,  açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1.   İdarenin ;
a) Adresi     : Seyran Mahallesi Fikret Ünlü Cad.6  Kuru Seki Mevki.  70400   ERMENEK/KARAMAN
b) Telefon ve Faks numarası     : 338 716 5477- 338 716 5476
c) Elektronik Posta Adresi    : 964345@meb.k12.tr
ç) İhale dokumanın görülebileceği  internet adresi(varsa)    :Kik İhale İlan Sitesi

2.   İhale Konusu Malın    :
a) Niteliği,türü ve miktarı    YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI    KURU GIDA
ALIMI    TÜP GAZ ALIMI
b) Teslim Yeri     Ermenek Hasan Kalan  Anadolu Lisesi Pansiyon Mutfağı    Ermenek Hasan Kalan  Anadolu Lisesi Pansiyon Mutfağı Ermenek Hasan Kalan  Anadolu Lisesi Pansiyon Mutfağı
c) Teslim tarihleri    Haftalık Düzenli Bir Şekilde    Haftalık Düzenli Bir Şekilde    Haftalık Düzenli Bir Şekilde
a) Kayıt Numarası    2019/361947    2019/362241    2019/362943
b)Tarihi ve Saati    21/08/2019 – 09:30    21/08/2019 – 11:00    21/08/2019 – 12:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERMENEK HASAN KALAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERMENEK HASAN KALAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:(Hizmet Alımı)

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen     açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Okunma : 1373
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9217 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6605 Ekonomi
Bir kişiyi dayakla hastanelik eden 3 zanlı tutuklandı
30 Eylül 2020 Okunma: 6018 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın