Karamandan.com

Karamandan.com

21 Mart 2019 Perşembe
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü'nden İhale
YAYLI KESİCİ SATIN ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.
Kategori : İhaleler
02 Nisan 2018 16:33
 
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü'nden İhale

YAYLI KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ermenek HES İşletme Müdürlüğüne ait 380kV Şalt Sahasının Ünite Çıkışlarında Kullanılan Üç Faz Kesicilerden 1 (Bir) Fazının Yedeği İçin 420kV Anma Gerilimli, SF6 Gazlı, Açma Kapama Mekanizmalı, Yaylı Kesicinin Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/123631
 
1-İdarenin

a) Adresi:Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi ABCD Blok No:2/13 06520 ÇANKAYA ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:0312 2126900 - 312 2121748

c) Elektronik Posta Adresi:belgin.nergiz@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

380kV Şalt Sahasının Ünite Çıkışlarında Kullanılan Üç Faz Kesicilerden 1 (Bir) Fazının Yedeği İçin 420kV Anma Gerilimli, SF6 Gazlı, Açma Kapama Mekanizmalı, Yaylı Kesicinin Temini

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Ermenek Hidroelektrik Santralı İşletme Müdürlüğü, Görmeli Köyü Dsi Kalıcı Sosyal Sitesi İçi 00022 KARAMAN

c) Teslim tarihi:Teknik Şartnamenin 3.Genel Şartlar bölümü 1. maddesinde belirtilen işlerin tamamı için 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Zemin Kat C Blok Oda No: C-3, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi 06520 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati: 24.04.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri kesiciye ait marka, model ve teknik özelliklerini belirten dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) 13.Kat Oda No:18, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi 06520 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Zemin Kat C Blok Oda No: C-1, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi 06520 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 3173
Gündem haberleri
Yeni Zelanda teröristi Karaman'a gelmiş!
20 Mart 2019 Okunma: 18407 Gündem
Karaman’da bıçaklanarak öldürülen adam defnedildi.
17 Mart 2019 Okunma: 10761 Asayiş
TOKİ'den Karaman'da Kurasız Ev Satışı
18 Mart 2019 Okunma: 10128 Ekonomi
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın