Karamandan.com

Karamandan.com

07 Temmuz 2020 Salı
karaman

Ermenek Cezaevi'nden İhale İlanı
ERMENEK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.
Kategori : İhaleler
14 Ocak 2020 16:56
 
Ermenek Cezaevi'nden İhale İlanı

ERMENEK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.

Ekmek (200 Gr) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2020/23126

1-İdarenin
a) Adresi    :    SEYRAN MAHALLESİ MUZAFFER TUTAR CADDESİ 24 ERMENEK M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 70400 ERMENEK/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3387164523 - 3387164524
c) Elektronik Posta Adresi    :    abbermenek.mtcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    Alınacak olan malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     :    Kurumun ihtiyacına binaen peyderpey ve günlük olarak Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü X-Ray Cihazına kadar teslim edilecektir
c) Teslim tarihleri    :    Kurumun ihtiyacına binaen istenilen ekmekler günlük ve taze olarak Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü X-Ray cihazına kadar teslim edilecektir. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Seyran Mah.Muzaffer TUTAR Cad.No:24 Ermenek/KARAMAN
b) Tarihi ve saati    :    30.01.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
 

Okunma : 1920
EKSPERTİZ
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Karamanlı polis memuru hayatını kaybetti
03 Temmuz 2020 Okunma: 13249 Gündem
10.cu Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti
05 Temmuz 2020 Okunma: 11008 Asayiş
Cumartesi Pazarında yangın
04 Temmuz 2020 Okunma: 10347 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın