Karamandan.com

Karamandan.com

02 Temmuz 2020 Perşembe
karaman

Ermenek Anadolu Lisesinden İhale
Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.
Kategori : İhaleler
20 Ağustos 2019 15:31
 
Ermenek Anadolu Lisesinden İhale

Okulumuz yatılı öğrencilerin hizmetinde kullanılmak üzere, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ihaleleri 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesine göre,  açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin;
a) Adresi: SANDIKLI MAHALLESI CUMHURİYET CADDESI NO:166 70400 - ERMENEK / KARAMAN
b) Telefon ve Faks numarası: 338 716 2311- 338 716 1790
c) Elektronik Posta Adresi: 763427@meb.k12.tr
ç) İhale dokumanın görülebileceği
 internet adresi(varsa):Kik İhale İlan Sitesi

2.   İhale Konusu Malın:
A) işin Niteliği, Türü ve Miktarı: KURU GIDA ALIM, YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI, TAVUK, BALIK, SUCUK ALIMI
B) Teslim Yeri    Ermenek Anadolu Lisesi Pansiyon Ambarı    Ermenek Anadolu Lisesi Pansiyon Yemekhanesi    Ermenek Anadolu Lisesi Pansiyon Yemekhanesi
C) Teslim Tarihi    İdarenin İstediği Şekilde     Haftalık Düzenli Bir Şekilde    Haftalık Düzenli Bir Şekilde

3. İhalenin;
Kayıt numarası    2019/397470    2019/397463    2019/397454
Tarihi ve Saati    03.09.2019- 09:00    03.09.2019- 10:30    03.09.2019- 12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERMENEK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 1591
karaman


EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Tek Ailesinin Acı Kaybı
30 Haziran 2020 Okunma: 18447 Yaşam
Karaman’da bir fabrika virüs nedeniyle üretimi durdurdu
01 Temmuz 2020 Okunma: 17785 Ekonomi
SON DAKİKA: Tuvalette can verdi
30 Haziran 2020 Okunma: 9422 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın