Karamandan.com

Karamandan.com

03 Aralık 2020 Perşembe
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ihale
ARAÇ KİRALAMA (2 ARAÇ ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ).
Kategori : İhaleler
21 Ekim 2019 12:16
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ihale

ARAÇ KİRALAMA (2 ARAÇ ŞOFÖRLÜ-YAKITSIZ).

KARAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Araç Kiralama (2 Araç Şoförlü-Yakıtsız) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    :    2019/510839
1-İdarenin
a) Adresi    :    Başakşehir Mah. 2020 Sokak No:3 70200 MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    0338 21 382 57 - 0338 21 316 46
c) Elektronik Posta Adresi    :    karaman@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    12 Ay 2 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı ((Şoförlü-Yakıtsız) (01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Karaman Merkez, İlçe ve Köyleri ile gerektiğinde il dışı
c) Süresi    :    İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Başakşehir Mah. 2020 Sok. No:3 Merkez KARAMAN
b) Tarihi ve saati    :    06.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
https://www.tccb.gov.tr/

Okunma : 1665
Gündem haberleri
Karaman pandemide ne durumda?
30 Kasım 2020 Okunma: 12841 Sağlık
KARAMAN'DA İNANILMAZ İŞ KAZASI
29 Kasım 2020 Okunma: 9229 Asayiş
Genç Kadın Sokak Ortasında Bıçaklandı
30 Kasım 2020 Okunma: 8316 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın