Karamandan.com

Karamandan.com

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Belediye Akaryakıt İhalesi
 İhale Kayıt No : 2008/2046791.
Kategori : İhaleler
01 Ocak 2009 00:00
 
Belediye Akaryakıt İhalesi

 

İhale Kayıt No : 2008/204679

1. İdarenin

a ) Adresi  :  SUDURAĞI KASABASI KARAMAN

b ) Telefon - Faks Numarası : 338 2332003 - 338 2332131

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : suduragibelediyesi@ttmail.com

2. İhale Konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 90.000 Litre Kırsal Motorin, 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 5.000 Litre Lpg Otogaz

b ) Teslim Yeri(leri)  : Kurşunsuz Benzin ve Otogaz istasyon pompasından fiş karşılığı,kırsal motorin ise Belediyemiz Kamyon garajındaki mazot deposu tankerine

c ) Teslim Tarihi  : sözleşme tarihinden itibaren ihtiyaç duyuldukça mali yıl bitimi 31.12.2009 tarihine kadar

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : Sudurağı Belediyesi Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati  : 25.01.2009 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: uluslararsı kurallara uygun şekilde akredite edilmiş , kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ile bu belge sertifikaların Türk Akreditasyon  kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma antlaşmasında yer alan uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından zorunludur.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler  ve sanayi sicil belgesi

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , son beş yıl içinde kamu kurum kuruluşlarının motorin,95 oktan kurşunsuz benzin ve lpg otogaz alım ihaleleri benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı sudurağı belediyesi yazı işleri müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 25.01.2009 tarihi, saat 11:00 'a kadar Sudurağı Belediyesi Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Okunma : 3994
karaman


EKSPERTİZ
atsepete
seç
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 8446 Gündem
Karaman'da apart kumarhaneyi polis bastı
21 Mayıs 2020 Okunma: 6770 Asayiş
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 6668 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın