Karamandan.com

Karamandan.com

16 Ocak 2021 Cumartesi
Akaryakıt İhalesi
Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'nden Akaryakıt İhalesi.
Kategori : İhaleler
19 Kasım 2019 14:20
 
Akaryakıt İhalesi

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'nden Akaryakıt İhalesi.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERMENEK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Hizmetinde Çalışan Hizmet Vasıtaları, İş Makineleri ve Motorsikletler İçin Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:

2019/598118

1-İdarenin

a) Adresi:

Başpınar Mah. Cumhuriyet Cad. No:90 70400 ERMENEK/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası:

3387161822 - 3387161825

c) Elektronik Posta Adresi:

olcaydogan@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

1.KISIM (Ermenek) Motorin 38500 Litre, Kurşunsuz Benzin 1000 Litre 2.KISIM (Göktepe) Motorin 8000 Litre, Kurşunsuz Benzin 300 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait Hizmet vasıtaları, İş makineleri, Arazözler, Su ikmal aracı, Motorsikletler ile yakıt tanklarına peyderpey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar kadar Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ile bağlı İşletme Şefliklerinde İdarenin talebi üzerine petrol istasyonundan teslimat yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

Başpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:90 70400 Ermenek/KARAMAN

b) Tarihi ve saati:

11.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye teklif veren isteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) dan alınmış istasyonlu bayılık lisansı olacaktır. Bu lisans en az 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmalıdır. (EPDK dan bayilik lisansı gelmemiş olan istekliler bu kuruma yapmış oldukları başvuru ile ilgili belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlik belgesi
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1380
Yavuzlar iplik
guney sigorta
sağlam pen
karaman


Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21677 Ekonomi
Karaman’ı kim kandırdı?
12 Ocak 2021 Okunma: 7488 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6113 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın