Karamandan.com

Karamandan.com

14 Temmuz 2020 Salı
karaman

18 Adet Şehit Mezarı Yapım İşi İhalesi
T.
Kategori : İhaleler
14 Nisan 2020 16:29
 
18 Adet Şehit Mezarı Yapım İşi İhalesi

T.C. KARAMAN İLİ
MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI.

İHALE İLANI 

Şehit Yönetmeliği Tip Mezar Projesine Göre 18 Adet Şehit Mezarı Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2020/05

1. İdarenin

a) Adı:

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi:

Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No: 144/A KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası:

0 (338) 213 0996

ç) Elektronik posta adresi:
khgb70@hotmail.com

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2. İhale konusu yapım işinin

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı:

Şehit Yönetmeliği Tip Mezar Projesine Göre 18 Adet Şehit Mezarı Yapım İşi. İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.

b) Yapılacağı yer:

13 Adet Karaman Merkez Garnizon Şehitliği, 3 Adet Karaman Şehir Mezarlığı ile 2 Adet Karaman Merkez Aybastı ve Dağkonak Köy Mezarlıkları olmak üzere Toplam 18 Adet.

c) İşe başlama tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren  10(On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:

Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer:

Karaman Valiliği Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati:

22.04.2020 Çarşamba günü, saat: 11:00

3.1. Tekliflerin sunulacağı yer ve saat

a) Teklifin sunulacağı yer :

b) Son teklif sunma tarih ve saati  :                            

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

22.04.2020 Çarşamba günü saat 10:30
                                                   
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.11. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.12. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

İdare tarafından isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No: 144/A KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 50,00.TL (Elli.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 22.04.2020 Çarşamba günü saat 10:30 a kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No: 144/A KARAMAN adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9.  İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden, ihale dokümanında yer alan teknik şartnameler ve tip mezar projesine uygun olarak vereceklerdir. Sözleşme Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden akdedilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

İlanen duyurulur.

Okunma : 4388
guney sigorta
EKSPERTİZ
karaman


Gündem haberleri
Aracın Parçaları 300 Metre Savruldu
11 Temmuz 2020 Okunma: 14519 Asayiş
81 ilin atık sularında koronavirüse bakıldı! Karaman'da durum ne?
10 Temmuz 2020 Okunma: 6045 Gündem
Yunus Emre Lösemiye Yenik Düştü
11 Temmuz 2020 Okunma: 5800 Yaşam
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın