Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 10 Nisan 2020  -  Saat : 14:35:09   Görüntülenme: 9058

Polis Tarihi Türk Tarihi İle Başlar

Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Sahil ve denizlerde görevini askeri polis olan Sahil Güvenlik, kırsalda ise görevini askeri polis olan jandarmaya bırakmıştır.Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekat, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekat, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Kurumun yapılanması iki şekilde olmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır. Merkez Teşkilatı, Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır. Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet yürütmektedir. Merkez Teşkilatı'ndaki daire başkanlıklarının bazıları direkt olarak emniyet genel müdürüne bağlı olmak ile birlikte diğerleri ise 5 adet emniyet genel müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşra teşkilatında ise illerin başında il emniyet müdürü bulunmakta ve ildeki bütün birimler il emniyet müdürüne bağlı olmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde, belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta; daha küçük birimlerin ve yapılaşmaya açılmamış alanların güvenliği ise Jandarma Genel Komutanlığı , sahil ve denizlerimizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Eğitim Merkezleri (PEM) tarafından, hizmet öncesi eğitiminin tamamı ise Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) isimli eğitim birimleri tarafından verilmektedir. Polis Akademisinde ilk derece amirlik eğitimi veren PAMEM mezunları komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başlarlar. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde çeşitli alanlarda lisans eğitimi almış olanlar 6 aylık mesleki eğitim ile polis memuru olarak göreve başlarlar. Polis Meslek Yüksek Okullarında ise eğitim 2 yıllık önlisans seviyesinde olup mezunlar polis memuru rütbesiyle göreve başlamaktadırlar.

Tarihçe
Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir.

Eski Türklerde Polis
Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşı'lar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir. Bu yasalarda, suçların önlenmesi kadar işlenen suçlarda suçluların yakalanmasına da önem verilmiştir. Eski Türklerde polis teşkilatı bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere askeri teşkilat içinde yer almış ve askeri özellikler göstermiştir.

Osmanlı Devleti'nde Polis
1299-1453 Dönemi

Osman Bey Karacahisarı ele geçirdiği zaman, kentin yönetimini oğlu Orhan Bey'e vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Alp'i de Subaşı olarak tayin etmiştir. Bu kişi bugünkü anlamda ilk Polis Amiridir. Subaşılar barış döneminde savaş için gerekli olan askerleri disipline etmek ve eğitmekle birlikte, kentin dirlik ve düzenini de sağlamışlardır. Savaş zamanında ise yetiştirdikleri kıtalara komuta etmişlerdir.

Osmanlı'da polis teşkilatı, askeri teşkilat kadrosu içinde yer almış, askeri amirler aynı zamanda Polis Amiri olarak da görev yapmışlardır. Devlet ve ordu teşkilatı zamanla büyümüş Padişahlar bütün yönetsel, askeri ve bunlarla birlikte ülkede kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması işlerini, devlet ricali ve halk karşısında kendilerini temsil eden sadrazamlar vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Bu nedenle sadrazamlar, bu görevler için özel memurlar, tebdil çuhadarlar kullanmışlardır.

1453-1826 Dönemi
Emniyet makamları; Sadrazam, Yeniçeri ağası, Falakacı, Cebecibaşı ve Cebeciler, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşılar, Kadı ve Böcekcibaşından oluşmuştur. En büyük sorumlu olan Yeniçeri Ağası, suç işleyenleri Falakacılara dövdürmüş ve hapsettirmiştir. Falakacılar, Yeniçeri Ağasının emri altında, falaka taşıyan acemi oğlanlardan oluşmuştur.

Cebecibaşı ve Cebeciler; Ayasofya, Kocapaşa ve Ahırkapı taraflarının, Kaptanpaşa; Kasımpaşa ve Galata semtinin, Topçubaşı ve Topçular; Tophane semti ile Beyoğlu'nun, Bostancıbaşı ve Bostancılar; Üsküdar, Eyüp, Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Ayastebanos'un, kamu düzen ve güvenliğini sağlamışlardır. Böcekçibaşılar ise, suçluları izleme ve yakalama işleriyle uğraşmışlardır. Ayrıca Başkent'de sadrazamın, illerde de valilerin emrinde "Baştebdil" adı verilen İstihbarat Şefi çalışmıştır. Bu dönemde "Kadı"lar da polis görevi yapmaya devam etmiş, Sadrazam ve Yeniçeri Ağası'ndan sonra, Adli, İdari ve Yerel Yönetim işleri yanında, İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp Kadılıkları, polisiyle işleri, özellikle ahlak zabıtasına ait işlerin yürütülmesinde polis amiri olarak görev yapmışlardır.

Taşrada ise, Kapıkulu ve Eyalet Askerleri iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmuş, şehir ve kasabalarda Kollukçular, Yasakçılar, Bekçiler, Edirne Şehri ve çevresinde Bostancı Ocağı, Halep ve çevresinde Çöl Beyleri polis hizmeti görmüşlerdir.

1908 - 1920 Dönemi
İkinci Meşrutiyet ilanı ile 1908 yılında Fransa ve Almanya'daki polis teşkilatları esas alınarak Osmanlı'daki polis teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 tarihinde çıkarılan "İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun" ile 31 Mart İsyanından sonra Zaptiye Nezareti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur. General Ali Galip Pasiner, Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne 12 Ağustos 1909 tarihinde tayin edilmiştir. Aynı yıl içinde Avrupa memleketlerinin polis işlerine dair bir inceleme seyahati yapmış ve polisin teşkilatının bugünkü esasını oluşturmuştur

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, İkinci Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu Nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, personelin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir.

Kurtuluş Savaşında Polis
Mondros Mütarekesi'nin yapıldığı 1918 tarihinden, Milli Polis Teşkilatının kurulduğu 24 Haziran 1920 tarihine kadar, bütün yurtta Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Haziran 1920 tarihinden, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul'da ve Osmanlı Devletine tabi olarak Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca İstanbul'da, diğeri ise, merkezi Ankara'da hızla genişlemiş olan bir bölgede, İstanbul hariç Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir.

24 Haziran 1920 de Milli Hükümetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuş, 1 genel müdür, 1 genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyrisefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik Teftiş Kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.

Ankara'da Milli Hükümetin Emniye-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920 de teşkilatlandırılmaya başlanmış, aynı yıl içinde A. Naci Bey, 1923 yılında Halit Bey Emniyet Genel Müdürü olarak görev almışlardır.

Görev çeşitleri
Trafik polisi

Trafik Polisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan, şehir içinde, şehir dışında, otoyollarda, gerekli trafik denetlemeleri, hız kontrolleri, trafik kazaları gibi görev alanları bulunan kolluk kuvvetlerinin bir koludur.Trafik akışını sağlamak ve akışın devamlılığı için trafiği yönetmek, sürücü belgesi kontrolü yapmak ve kurallara uyulup uyulmadığını tespit etmek, işlenen trafik suçları için tutanak hazırlamak, sürücü ve taşıtların bilgilerini tutup arşivlemek ve eldeki verileri değerlendirmek başlıca görevleridir.Kendi içinde Şehir içi trafik, Otoyol trafik ve Bölge trafik gibi kollara ayrılırlar.

Deniz polisi
Deniz Polisi Liman sahalarında, körfezlerde ve iç sularda görevli polis gücüdür. Denizlerdeki adli ve idari işlerden emniyet adına sorumlu birimdir. Aynı zamanda Polis Kurbağa Adamlarda bu birime bağlıdır. Polis Kurbağa Adamlar denizlerde, göllerde nehirlerdeki arama kurtarma faaliyetlerini yürütür.

Motosikletli polisler
Motorsikletli polisler "Yunuslar" ve "Şahinler" olmak üzere iki çeşittir. Yunuslar daha çok asayişle ilgili konulara müdahil olmakla birlikte, genelde toplu gezerler ve bir motosiklete iki kişi binerler. Öndeki öncü, arkada oturan artçı diye adlandırılır. Artçı elinde silah taşır. Kıyafetleri kırmızı siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Armalarında başında kep bulunan bir yunus figürü yer alır. Şahinler ise Yunusların aksine motosiklete genelde tek binerler ve tek motor halinde devriye gezerler. Bölgelerindeki trafik aksamalarına ve yoğunluklarına ayrıca trafik kazalarına bakarlar. Bu görevlerinin yanı sıra normal polislik görevlerini de (asayiş) sağlamakla yükümlüdürler. Şahinler genelde eskort ve yol açma hizmetlerinde kullanılmakla birlikte olaylara hızlı müdahaleleri ve sempatik polis tavırlarıyla insanlara daha yakın görünmektedirler. Şahinlerin kıyafeti fosforlu sarıdan yeşile dönmüş ayrıca lacivert ve beyaz da bulunmaktadır. Armalarında bir pençesinde şimşek gagasında da zeytin dalı bulunan şahin figürü yer almaktadır.

Hava Polisi
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı 19 Ekim 1981 tarihinde, Fransa yapımı 18 adet SA-318C Alouette marka, keşif ve gözetleme helikopterleriyle kurulmuştur. Havacılık Daire Başkanlığı'nın görevleri asayiş ve kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde yardımcı olmanın dışında, Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği örgütlere mensup kişi yakalanması için özel harekat timlerinin ve malzemelerinin havadan nakli ve bu amaçla da özel harekat timleriyle müşterek eğitim yapılması, ayrıca karayolları üzerinde trafik kontrolü, V.I.P.'nin havadan taşınması, hasta ve yaralıların havadan nakli, belli noktalar arası kurye hizmeti gibi hizmetleri yapmakla birlikte, personelinin uçuş ve bakım konularında eğitimi ve tabii afetlerde de halkımıza havadan yardım malzemesi taşınmasıdır. Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruluşundan bu yana geçen zaman içinde birçok konuda önemli mesafe kaydetmiştir. Kuruluş yıllarında bünyesinde emniyet hizmetleri sınıfı uçucu pilot yok iken, günümüzde emniyet hizmetleri sınıfı pilot sayısı 43, Emniyet hizmetleri sınıfı bakım yöneticisi ve uçuş ekibi sayısı 49'a ulaşmıştır. 18 adet SA-318C Alouette marka helikopteri ile kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığı, 1989 yılında Fransa'dan satın alınan 4 adet 1981 model Puma ve 1991 yılında ABD'den satın alınan biri V.I.P. dizaynlı 5 adet UH-60 Blackhawk helikopterleri ile mevcut helikopter filosunu güçlendirerek, Başbakanlık V.I.P. ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde teşkilatın hizmetlerinin daha aktif olmasını sağlamıştır.

Çocuk polisi
Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi ve en önemlisi topluma kazandırma gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.

Terörle mücadele (TEM)
1924 yılında Emniyet Umumiye Müdür Muavinliğine bağlı olarak devletin genel güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyetlerle mücadeleyi yürütmek üzere kurulmuş olan 1. Şube ile başlamıştır. Birinci Şube, 4 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 9. maddesiyle Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Yıkıcı Faaliyetler Şubesi" ne dönüştürülmüştür.

Türkiye'nin "ülke güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetler" olarak değerlendiği olayların 1970'li yıllardan itibaren silahlı eylemler ile başlaması üzerine, bu örgütlerle karşı mücadele yürütülebilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yıkıcı Faaliyetler Şubesi, 1986 yılında “Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı” adıyla yeniden örgütlenmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)
Sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah mühimmat, tarihi eser, nükleer madde, uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yolsuzluk, karapara aklama[Netleştirme gerekli], bireysel ve özel sektör yolsuzlukları, bilişim suçları ile organize suçlarla mücadele görevini üstlenen KOM, ilk olarak 3 Ocak 1980 tarihinde İçişleri Bakanlığı onayı ile "Kaçakçılık Daire Başkanlığı" olarak kurulmdu. 1 Nisan 1981 tarihinde de "Kuruluş ve Çalışma Yönergesi" Onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevik kuvvet
Çevik Kuvvet, kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlaması, katılımcıları koruması ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale etmesi amacıyla Emniyet Teşkilatı bünyesinde oluşturulan polis birimidir.

Park polisi
Park polisi, oyun parklarında küçük çocukların aileleri dışında başka biri tarafından kötülük yapılırsa bunu engellemek için vardır.Şu an sadece İstanbulda belli ve büyük parklarda vardır.

1965'te "Toplum Polisi" adıyla Adana, İstanbul, Ankara, Zonguldak ve İzmir'de kurulmuş ve halk arasında (giydikleri yeşil kıyafet ve beyaz miğferden ötürü) "Fruko" olarak tanınmıştır.

1982'de Toplum Polisi yerine Çevik Kuvvet kuruldu ve giydikleri korunma giysileri sebebiyle kamuoyunda daha çok "robokop" adıyla tanınırlar.

Özel Harekat
Özel Harekat, terörizm ve kaçakçılık gibi olaylarla ilişkili yerleşkelere yapılan ani baskın görevlerinde yer alır. Olağanüstü durumlara hazırlıklıdırlar. Üstün eğitim ve tehçizata sahiptirler.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan rütbeler
1. sınıf emniyet müdürü
1. sınıf emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2. sınıf emniyet müdürünün üstü ve "emniyet genel müdürü"nün astı rütbesindeki polis memurudur.

1. sınıf emniyet müdürü, emniyet genel müdürlüğüne terfi edemez. Emniyet genel müdürleri sadece "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu" uyarınca bakanlar kurulu tarafından atanabilir.

1. sınıf emniyet müdürleri, genellikle Polis Akademisi mezunları arasından seçilir. Bulundukları yerde "il emniyet müdürü", "PMYO müdürü", "daire başkanı", "müfettiş" ya da "başsavcı" olarak görev yapabilirler.

2. sınıf emniyet müdürü
2. sınıf emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi 3. sınıf emniyet müdürü ile 1. sınıf emniyet müdürü arasında olan polistir. 1. sınıf emniyet müdürüne terfisi için en az 1 sene çalışmalıdır. 2. sınıf emniyet müdürleri, genellikle Polis Akademisi'nden mezun olurlar. Bulundukları yerde; Başmüdür yardımcılığı (İl emniyet müdür yardımcısı, PMYO müdür yardımcısı), Daire başkan yardımcılığı, 1. sınıf emniyet müdürü olmayan yerlerde vekaleten başmüdürlük görevlerini yapabilirler.

3. sınıf emniyet müdürü
3. sınıf emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi 2. sınıf emniyet müdürü ile 4. sınıf emniyet müdürü arasında olan polistir.  Terfi için en az 2 sene çalışmaları gerekir. 3.Sınıf Emniyet Müdürleri, genellikle Polis Akademisi'nden mezun olurlar. Bulundukları yerde;  İlçe emniyet müdürlüğü, Şube müdürlüğü, Vekaleten il emniyet müdür yardımcılığı, PMYO müdür yardımcılığı, Daire başkan yardımcılığı görevlerini alabilirler.

4. sınıf emniyet müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürleri, Polis Akademisi'nden mezun olurlar. Görevleri şunlardır.

Gerekli koşullar ile 3. sınıf emniyet müdürüne terfi etmeleri için 4. sınıf emniyet müdürü olarak en az 2 sene çalışmaları gereklidir.
Şube Müdürü
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
Şube Müdür Yardımcısı
Öğretim Görevlisi

 

Kaynakça;·  ^ "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 22'nci Toplantı Komisyon Tutanakları". tbmm.gov.tr. 14 Şubat 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından Arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.
·  ^ "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 10 Aralık 2016. 12 Aralık 2016 tarihinde kaynağından Arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2016.
·  ^ "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu". resmigazete.gov.tr. 28 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
·  ^ "Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik" (PDF). mevzuat.gov.tr. 28 Aralık 2016 tarihinde kaynağından Arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ekim 2018.
·  ^ "Türk Argosunda Polis". esosder.com. 28 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.
·  ^ "Emniyet Hizmetleri Sınıf Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurulları'nın Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik". 25 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2019.

 

Polis Tarihi Türk Tarihi İle Başlar
Polis Tarihi Türk Tarihi İle Başlar Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır.