Karamandan.com

Karamandan.com

03 Haziran 2020 Çarşamba
Bakanlıktan Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanacak
Karaman Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliği" yayınladı.
Kategori : Ekonomi
19 Nisan 2019 10:47
 
Bakanlıktan Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanacak

Karaman Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliği" yayınladı.

Yapılan duyuruda, 2020 yılı yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihinin Proje Yardımları için 21/10/2019 ve Proje Uygulama Yardımları için ise 31/12/2019 olarak belirlendi.

Yapılan resmi duyuru şu şekilde:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde;

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11/04/2019 tarih ve E.315055 sayılı yazısında bildirilen, 2020 Mali yılında proje ve proje uygulamaları yardımlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacaktır. 2020 yılı yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihinin Proje Yardımları için 21/10/2019 ve Proje Uygulama Yardımları için ise 31/12/2019 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihlerden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YARDIM BAŞVURULARINDA İSTENEN  BELGELER LİSTESİ

MADDE 7 – (1) Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit başvuru olarak iki şekilde yapılır.

(2) Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve doku bütünlüğü içerisinde korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla toplu olarak yapılır.
a) Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarına ait başvurular, 8 inci ve 9 uncu maddelerde istenilen belgeler ile toplu olarak ilgili idare tarafından alınır ve varsa eksikleri tamamlatılır.
b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakati ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakati ilgili idare tarafından alınır.
c) Toplu uygulama yardımlarında özgün malzeme temini amacıyla varsa ayni yardım ihtiyacı ilgili idare tarafından belirlenir ve başvuru dosyalarına eklenir.
ç) Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar İl Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilir.
d) İletilen başvurular Genel Müdürlükçe incelenir. Sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının en az %70’i için başvuru yapılmış olması şartı aranır.
e) Uygun görülen toplu başvurular değerlendirilmek üzere komisyona sunulur.
f) Toplu başvuruların Komisyonca uygun bulunması halinde 14 üncü madde hükümlerince protokol yapılır.

(3) Münferit başvuru, tek bir taşınmaz kültür varlığı için yapılır.
a) Münferit başvurular, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen belgeler ile birlikte her yıl Komisyonca belirlenen son başvuru tarihine kadar İl Müdürlüğüne yapılır.
b) Belge eksiği olan başvuru dosyaları ve uygulama yardımlarında yeniden yapım talepleri İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmez ve yılı içerisinde başvuru sahibine iade edilir.
c) Belgeleri tam olan başvuru dosyaları İl Müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.
ç) Genel Müdürlüğe iletilen başvurular incelenir ve değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.

(4) Yardım başvurusunun değerlendirilebilmesi için maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.

(5) Bakanlıkça yardım yapılmış olan taşınmaz kültür varlığı için mücbir sebepler dışında son ödeme tarihinden itibaren on yıl geçmeden aynı yardım konusunda yapılan başvurular değerlendirilmez.

Proje yardımları için istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Proje yardımları için;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,
ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.

Uygulama yardımları için istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,
f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,
h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.

Bakanlığımız tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmak isteyen Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları sahiplerine önemle duyurulur."

 

Okunma : 1362
atsepete
karaman


seç
EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da iki bina karantinaya alındı
30 Mayıs 2020 Okunma: 11243 Gündem
Karaman’da traktör ile çapa motoru arasına sıkışan şahıs öldü 
01 Haziran 2020 Okunma: 8419 Asayiş
ŞARAMPOLE UÇTU; AĞIR YARALILAR VAR
01 Haziran 2020 Okunma: 6451 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın