Karamandan.com

Karamandan.com

21 Ekim 2019 Pazartesi
Karaman Belediye Meclisi Toplanıyor
Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü.
Kategori : Duyurular
28 Temmuz 2016 17:46
 
Karaman Belediye Meclisi Toplanıyor

Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü.

T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı
 
Sayı    :MECLİS/8 
Konu   :GÜNDEM
 
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 01.08.2016 Pazartesi  günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.                                                                                                   
GÜNDEM    :
               
1-Belediyemizin 2015-2016 yılları yatırım programında olan Fuar ve Kongre Merkez Binası yapımı işi için 4.300.000.TL kredinin  5393 Sayılı Belediye Kanu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla İller Bankasından borçlanılması.
 
2-Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan lokanta, çay bahçesi, kafeterya, mesire alanı, büfe düğün ve nikah salonu otopark havuz ve spor tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere 5393 sayılı Kanunun 71. Maddesine istinaden “Karaman Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe içi işletme kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/1. Maddesine istinaden Belediye Meclisinden onay alınması.
 
3-Belediyemiz sınırları içinde trafik akışını sağlamak ve hatalı park eden araçaların kaldırılması için 1 adet Çekici Araçın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanunun’nun 10. Maddesi gereğince alınması konusu.
     
4-Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi d bendinde “tek kişilik mezarların ölçüleri maximun ölçüleri en 120 cm’yi boyu 230 cm’yi geçemez denildiğinden. ” Mezar sahipleri ve Mermer işi yapan kişi ve işyerleri sahipleri aile mezarlığı şeklinde tek çerçevede yapma talepleri konusu.
 
5-Kazımkarabekir Belediyesi sınırları içerisindeki yolların protokolde belirlenecek birim fiyattan Belediyemize ödemesinin yapılması şartıyla söz konusu yolların sathi kaplamasının Belediyemizce yapılması ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu.
 
6- Karaman İli, Merkez İlçe, Osman Gazi Mahallesi, 1633 Ada 1 nolu parselin bölgeye hizmet edecek ‘Kültürül Tesisi Alanı’ alt başlıklı ‘Yurt Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar planı tadilatının onaylanması talebi konusu.
 
7- Karaman Belediye Meclisi’nin 03/05/2016 Tarih ve 150 Sayılı kararı    ile  ön izin verilen Karaman İli, Merkez İlçe Tahsin Ünal, İmaret ve Hisar Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan Aktekke Cami Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde 1808,1809 ve 1810 nolu adaların bulunduğu kale arkasında yer alan bölgenin imar adalarında düzenleme yapılması ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projesi içerisinde de müze alanı ayrıldığından imar planında kale arkasında arkeoloji müze alanı olarak ayrılan yerin mahkeme kararları doğrultusunda bölgenin ihtiyacı olan başka bir fonksiyon alanına çevrilmesi amacıyla yapılan imar planı tadilatı ve paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.
 
8-  Karaman Belediye Meclisi’nin 02/06/2016 Tarih 198 ve 199 Sayılı Kararları  ile; Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesinde Mahkeme Kararları doğrultusunda ada düzenlemeleri yapılmış, konut alanlarına Emsal:1.50,Yençok :Serbest yapılaşma koşullarında ve parsel büyükleri şartında ‘Minimum parsel büyüklüğü:3000 m2 olacaktır’ şeklinde plan üzerine not düşülmüş ve sosyal alt yapı alanları tekrar düzenlenerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında N30-D-09-B, N30-D-10-A,N30-D-09-C ve N30-D-10-D  imar paftalarında ,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-09-B-3-C, N30-D-10-A-4-D,N30-D-09-C-2-B, N30-D-10-D-1-A ve N30-D-10-D-1-B imar paftalarında gösterildiği şekilde yapılan NİP-114,91 ve UİP-179,8  Plan İşlem Numaralı imar planı değişiklikleri onaylanmıştır. Onaylanan imar planları 14/06/2016-20-07/2016 tarihleri arasında 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmış. Askıya çıkartılan söz konusu imar planı değişikliğine askı süresi içinde yer alan itirazların değerlendirilmesi.
 
9- Karaman İli, Merkez İlçe, Yeşilada Mahallesi, Değirmenderesi Mevki civarında bulunan 715-06 kk no’lu (Karaman-Konya) İl sınırı – (Karaman- İçel) İl sınırı Devlet Yolunda, 500 ada 4 Nolu parsel üzerine niteliği belirtilmeyen inşaat yapılması için görüş istendiğinden bahsederek söz konusu alan için imar durumu belgesi istenmiş,  imar durum belgesinde kamulaştırma genişliği 50 metre olarak belirtilmiş ancak yazı ekinde gönderilen kamulaştırma planında anılan kesimde kamulaştırma genişliğinin 60 metre olduğundan,60 metre kamulaştırma genişliğine uygun olarak imar çapı ve imar planın ;3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.
 
10- 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 365 sayılı kararı ile 03.06.2014 tarih 218 sayılı
kararlara istinaden Karaman Gar Sahası ve TCDD Cari Hattı Boyunca yaklaşık 18 hektar alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları gönderilerek onaylanması talebi.
 
11- 13/01/2016 tarihinde sözleşmesi imzalan ‘Nazım-Uygulama İmar Planı ve 18. Madde İmar Planı Uygulaması’ işi kapsamında düzenlenmesi öngörülen alanlardan bir bölümü olan Karaman Belediye Meclisi’ nin 04/03/2015 Tarih ve 163 Sayılı Kararına 4istinaden Kazımkarabekir Mahallesi’nde 230 ada 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede yaklaşık 1 hektar alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları gönderilerek onaylanması talebi.
 
12- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 2114 ada 3 nolu parselin batısında bulunan 12.00 metrelik taşıt yolunun mevcutta kullanılmadığı, yolun devamlılığının olmadığı süreklilik arz etmediği ve söz konusu bölgede kavşak ve üst geçit yapım projesinin devam ettiğinden söz konusu 12.00 metrelik yola giriş çıkışın problem yaratacağından ve yerinde yapılaşmanın olmadığından bahsederek söz konusu 2114 ada 3 nolu parselin batısında kalan 12.00 metrelik yolun kaldırılaması ve 2114 nolu adanın bütünlüğünün sağlanması amacıyla yaptırılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onaylanması talebi.
 
13- Karaman İli,Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 2921 ada 177 nolu parselde cami inşaatı devam ettiğinden ve devam eden inşaatta bodrum kata ait betonarme yapılaşma söz konusu parselin güney mülkiyet sınırının yaklaşık 2 metre kuzeyinde kaldığından ve bu alanın cami arsası olarak kullanılamayacak olduğundan bahsederek söz konusu 2921 ada 177 nolu parsel ile 2921 ada 167 nolu parsel sınırının mevcut yapılan inşaat sınırına düzeltilerek yaptırılan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi.
  
14- Karaman  İli,  Merkez  İlçe,  Hisar  Mahallesi,  Akyokuş  Mevki; 5116 ada 3 nolu parselin Revizyon  ve  İlave  İmar Planında ‘T3 Lejantlı Ticaret Alanı’nda görüldüğü, söz konusu parselide içine  alan  bu  bölgenin  Karayolları ağında olması sebebi ile kontrollü giriş ve çıkışın sağlanması için,  servis  yollarında ve Konya yoluna bağlantı noktasında düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıktığından  ve  söz  konusu parsel üzerinde alışveriş merkezi projesi yürütülmekte olduğundan yol bağlantısının sağlanması ve alanın daha kullanılabilir hale getirilmesi için MAP( Mimari Avan Proje) eklenerek yaptırılan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi.
 
15-Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesinde 4304 ve 4305 nolu adaların Revizyon ve İlave İmar Planında bir kısmı ‘Küçük Sanayi Sitesi Alanı’, bir kısmı ‘Park Alanı’ olarak  gösterilmiş, söz konusu bölgede parsellerin birleştirilerek sanayi vasfından çıkarılması ve T3 ticari alana çevrilmesi ayrıca bu ticari alanda ileriye dönük olarak Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Yurt Alanı vs. yapılacağından bahsederek Emsal:2, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına çevrilerek ve 12.00 metre olan yolun işlevi olmadığından bahsederek kaldırılması ile 4304 ada 3 nolu parselin park alanından çıkartılarak T3 Alana dahil edilmesi bunun karşılığında ise 4303 ada 7 nolu parsel ve hisseli bulunan 4301, 4299, 4312 ve  4319 adalardaki hisselerinin belediye devredilmesi amacıyla yaptırılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi.
 
16- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek  ekteki planda yer  alan 2974 ada 1 no’ lu parselin batı kısmına imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi
 
17- Karaman İli genelinde kentleşmenin gelişmesiyle farklı ihtiyaçların doğduğundan bahsederek Revizyon ve İlave İmar Plan Notlarında ‘bir çok kentte uygulanmakta olan herhangi bir kazı yapılmaksızın tabi zeminin yol kotu altında kaldığı parsellerde oluşan kat veya katların konut alanı olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin emsal alanına dahil edilmemesi’ konusunda gerekli düzenlemenin yapılması ile Plan Notlarının II. Yapılaşma Hükümlerinin 3. Maddesindeki plan notlarında yeniden düzenleme yapılmasına.

Okunma : 3359
Gündem haberleri
Elması para etmeyen çiftçinin türkülü isyanı
18 Ekim 2019 Okunma: 9733 Magazin
Karaman'da balık sezonu hareketli başladı
17 Ekim 2019 Okunma: 8163 Ekonomi
Komşuları tarafından ölü olarak bulundu
20 Ekim 2019 Okunma: 7381 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın