Karamandan.com

Karamandan.com

23 Mart 2019 Cumartesi
SONUÇ VE ÖNERILER 
Günümüzde yaşanan rekabet ortanunda firmalar müşterilerini yakından tanımak, onlarla doğrudan iletişim kurmak ve dolayısıyla pazarlama verimini ve etkisini artırmaya yönelik çabalarını artırrnaktadırlar.
Kategori : Dünya Gündemi
13 Temmuz 2018 23:42
 

Günümüzde yaşanan rekabet ortanunda firmalar müşterilerini yakından tanımak, onlarla doğrudan iletişim kurmak ve dolayısıyla pazarlama verimini ve etkisini artırmaya yönelik çabalarını artırrnaktadırlar. 


Müşteri veri tabanı doğrudan pazarlamacdar tarafından uzun yıllardan beri kullandmakla beraber, bugünkü anlamıyla VTP 90' lı yıllardan bu yana tüm sektorlerdeki birçok firma tarafindan uygulanmaya başlamıştır. Müşterileri daha yakından tanıma ve elde edilen verilen pazarlama planlamalannda, uygulamalarında ve müşterilerle iletişimde kullanmaya yönelik oluşturulan müşteri veri tabanı, firmalar tarafindan gun geçtikçe daha yoğun kullanılır duruma gelmektedir 


Bu çalışmanın uygulama kısmında VTP ile ilgili kuramsal tanımlamaların Türkiye Otomobil Sektörü açısından geçerliliğinin saptanması amacıyla kTP uygularnalanna ilişkin anket çalışması yürütülmüştür. 


Uygulanan anketin değerlendirilmesinden ortaya çıkan sonuçlara göre firmalann büyük çoğunluğunun VTP uyguladıkları belirlenmiştir. Yaklaşık uçtebirlik bir bölümün ise boyle bir uygulamalarının olmadığı ortaya çıkmıştır Dolayısıyla sektördeki ,P uygulayan firrnalann oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 


VTP uygulayan firmaların %11 Tirtir söz konusu uygulamaya 1990 yılında başladıktan, dolayısıyla otomobil sc.onınde VTP uygulamalanrun 90' lı yıllardan itibaren başladığı belirlenmiştir ABD' deki V'TP uygularnalannın da bu yıllarda başladığı duşunulduğunde, 'Furkiye' dcki uygulamalann ABD ile eş zamanlı başladığı sonucuna vanlabilir 


Araşurmadan alınan sonuçlara gore firmalar müşterilere ait demografik, coğrafi ve saunalma geçmişi verilerinin veri tabarunda toplanmasına 1 derecede onem vermektedirler Bu veriler doğrudan pazarlama.lar tarafından uzun s-ureden beri kullanılan ve daha çok müşterilerle iletişim kurmada ve satış uygulamalarında yaradanı. verilerdir Müşterileri dana iyi tanımâya yönelik psikografik verilerin limıalar tarafından yeterince onemsenmediği belirlenmiştir Firmalarla yapılan kişisel görüşmelerde ise firmalann çok dana geniş kapsamlı verileri elde etmek istedikleri, ancak satış elemanlarının duyarsızlığı ve muşterilerin bu bilgileri vermek için zaman ayırmak


istememeleri nedeniyle, elde edilen velilerin oldukça sınırlı kaldığı izlenimi edinilmiştir Bu durumun ortadan kaldırılması için satış elemanlarının ve müşterilerin bilinçlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 


Anketten elde edilen yanıtlara göre firmalann müşterilerinibölumlendirrnelerine karşın, büyük çoğunluğunun istatistiksel model oluşturmadıklan göM1müştur. Buradan çıkanlacak sonuca göre firmalar elde ettikleri müşterilere ilişkin verileri yeterince iyi değerlendirememektedirler. Model oluşturma gelecekteki müşteri davranışlannı tahmin etmede kulamlan oldukça önemli bir uygulamadır (bkz Puanlama modeli ). Böyle önemli bir uygulamanın firmalann çoğunluğu tarafından gerçekleştirilmemesi, elde edilen verilerin yeterince etkili ve verimli kullimılmadığını göstermektedir 

Flde edilen diğer bir sonuca göre müşteri veri tabanı kullanımı ile otomobil satış niceliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir Müşteri veri tabanı kullanan firmalarda 1996 yılında yapılan otomobil satışı 2000 otomobilin iızerindedir 13u durumun bir çok nedeni olabileceği gibi, elde ediloo sorıuca göre VTP uygulamalarının otomobil satışların] artırdığı ya da VTP uygulayan firmaların daha çok 2000 otomobilin üzerinde satış yapan firmalar olduğu söylenebilir. Yukarıda elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türk Otomobil Sekt.' nde gerçekleştirilen VTP uygulamalarının yeterince gelişmemiş olduğu söylenebilir. Bu dunnnun iyileştirilebilmesi için firmaların bu konuya daha fazla eğilmeleri, bu konuda yeterince uzman kadrolar oluşturmalan gerekmektedir 


Fimıaların oluşturdukları sistemlerin teknik açıdan yetersiz olduğu görlilmektedir Kullanılan analiz araçları oldukça sınırlıdır Dolayısıyla müşterilerden elde edilen veriler yeterince analiz. edilememektedir. 13unun nedeni firmalarda istatistik uzmanlarından yararlanılmaması olduğu yapılan göMşmelerde izlenmiştir VTP uzmanlardan oluşan bir ekip çalışması gerektirmektedir Bu durumda firmalann istatistik uzmanlarından daha fazla yararlanmaları önerilebilir 


Firmalann veri tabanında müşterilere ilişkin yeterince veri bulunmamaktadırFirmalann söz konusu verileri elde edebilmek için daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir. Yeterli veri toplayabilmek için satış elemanları VI?' nın önemi konusunda bilinçlendirilmeli, müşteriler fimıalara gerekli verilen vermeleri konusunda motive edilmeli, sözkonusu verilerin kendilerine sağlıyacağı avantajlar çok iyi anlatılabilmelidir 
Ayrıca araştımıadan elde edilen sonuçlara göre firmalann önem verdikleri amaçlar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar suurlıdır. Firmaların hedefiedikleri amaçlot ve gerçekleştirdikleri uygulamalar arttıkça, yukarda söz edilen eksikliklerin azalacağı söylenebilir
 

Okunma : 292
guney sigorta
ak parti
maboto
tekin
Gündem haberleri
Yeni Zelanda teröristi Karaman'a gelmiş!
20 Mart 2019 Okunma: 20303 Gündem
Meteoroloji'den Karaman için 'Sarı Alarm'
22 Mart 2019 Okunma: 15580 Hava Durumu
Kepçe ile tarla düzeltirken tarihi yapı buldu
21 Mart 2019 Okunma: 7523 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın