Şirketlerin amme borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu | Karamandan.com - Karaman Haber

Şirketlerin amme borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Nisan 2020 Pazar
Şirketlerin amme borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu

1) LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 35. maddesi uyarınca, Limited şirket ortakları şirket malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan sorumlu olurlar ve ilgili kanun uyarınca takibe tutulur.

Ortağın şirketteki payını devretmesi durumunda,devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarından müteselsilen sorumlu olur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahipleri farklı şahıslar ise bu şahıslar amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükümlerine göre müteselsilen sorumlu olur.

2) ANONİM ŞİRKET ORTAKLARI: Anonim Şirketlerde ise, amme borcunun ödenmesinden bütün ortaklar değil, sadece kanuni temsilciler sorumludur. Şirketim temsili bir kaç yönetim kurulu üyesine bırakılmış ise bu üyeler Kamu borçlarından müştereken sorumlu olacaktır. Anonim şirket işlerini yürütmek üzere, içeriden yahut dışarıdan bir murahhas aza atanması durumunda, murahhas üze amme borçlarından sorumlu olacaktır. Eğer şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri yok ise yönetim kurulu üyelerinin tamamı kamu borçlarından sorumlu olmaya devam edecektir.Yönetimde yer almayan bir hissedarın sınırlı sorumluluk ilkesi gereğince borçlardan sorumluluğu söz konusu olamaz.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Tasfiye edilmiş şirketlerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminden müteselsilen tasfiye öncesi kanuni temsilci, tasfiye sırasında tasfiye payı oranında tasfiye memurundan tahsil edilir.

Limited şirket ortakları ise tasfiye öncesi doğan borçlardan sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Vakıflar, Dernekler gibi tüzelkişiler ile küçükler ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan şahısların kamu borçları malvarlığından tahsil imkanı olmaz ise, kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Temsilciler ve teşekkülleri idare edenler veya mümessilleri bu madde gereğince ödedikleri tutar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 11.12.2018 tarihli kararı uyarınca, Tahsil edilmeyen ve tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar vermiştir.

Mevlüt Akgün
Avukat-Arabulucu

Okunma : 920