Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat | Karamandan.com - Karaman Haber

Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Nisan 2020 Pazar
Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat

 
Şikayet Hakkı;Diğer bir deyimle Hak Arama Özgürlüğü Anayasanın 36.maddesinde ,herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır.Bu düzenlemeye göre,kişinin hak arama özgürlüğünün güvence altına alındığı görülmektedir.

Bu nedenle kişiler şikayet haklarını gerek yargı mercileri önünde ve gerekse yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle kendisine zarar veren kişilere karşı ,zarar gören sıfatıyla ,haklarının korunmasını talep edebilir.Bunun sonucu olarak zarar veren hakkında yasal işlem yapılmasını ve bu bağlamda cezalandırılmasını isteme hak ve yetkisine sahiptir..

Anayasanın güvence altına aldığı hak arama özgürlüğünün yanında,yine Anayasanın Temel Hak ve Hürriyetlerin niteliği başlığını taşıyan 12.maddesinde, herkesin kişiliğine bağlı dokunulamaz,devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu belirtildikten başka,17.maddesinde de herkesin yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme sahip bulunduğu düzenleme altına alınmış bulunmaktadır.

Medeni Kanunun 24.maddesinde de kişilik haklarına karşı yapılan saldırıların dava yoluyla korunacağı belirtilmiştir.Borçlar Kanununun 49.maddesi kişilik haklarına saldırı durumunda uygulanacak yaptırımları düzenler .

Görüldüğü üzere bazen ,hak arama özgürlüğü ve bu kapsamda kullanılabilecek olan şikayet hakkı ile kişilik hakları  karşı karşıya gelmiş olabilir.Sorun bu halde hangi hakka üstünlük tanınacağıdır.Bir kişi şikayet hakkını kullanırken,karşı yanın kişilik haklarına saldırıda bulunursa yani hukuka aykırı bir eylem ile suçlar ise ne yapılacaktır?

Hukuk düzeni aynı olayda karşı karşıya gelen iki hakkı koruma altına alamaz.Aksi halde hukuk kendi kuralları ile çatışmış olur.Bu durumda ,somut bir olayda olayın özelliği dikkate alınarak bir hak diğerinden üstün tutulacaktır.

Şikayet hakkının yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için,şikayet edilenin cezalandırılmasını yahut sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir.Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir.

Şikayeti haklı gösterecek olgu ve emareye dayanılarak orta düzeydeki başka bir kişininde,
böyle bir olay karşısında davalı gibi hareket etmesinin uygun görüleceği varsayılmalıdır.Başka bir anlatımla orta düzeydeki bir kişininde somut olaydaki gibi davranacağı ve şikayet hakkını kullanmasının uygun olduğu sonucuna varılmalıdır.

Şikayet hakkı kullanılırken,hak arama özgürlüğünün sınırları aşılır ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırıda bulunulursa ,(örneğin emare ve olgu olmadan haksız şikayet etmek gibi) şikayet eden hakkında haksız fiil nedeniyle BK 49.maddesindeki yaptırımlar uygulanacak ve bu kapsamda Manevi Tazminata hükmedilecektir .

Mevlüt Akgün
Avukat-Arabulucu 

Okunma : 843