YORUMLAR
Yüz çevir!
Günün Yazısı
Karamannâme nam-ı diğer Şikârî Tarihi Karamanoğulları tarihine ışık tutan nadir bir eser. Anadolu Kronikleri serisi çerçevesinde Fatih Bayram başkanlığında tartışılan bu eser hakkında Bayram, öncelikle kitabın müellifine dikkat çekiyor. Bayram’ın dile getirdiği üzere, 16. yüzyıl müelliflerinden kabul edilen müellif, eserin girişinde kendisinden Şikârî adıyla bahseder. Şikârî aslında bir mahlastır. Dolayısıyla, Şikârî’nin kim olduğu muğlâktır. Zira Âşık Çelebi bu asırda Şikârî mahlasını kullanan üç kişiden bahseder. Birincisi kadılık yapan Şikârî’dir. Diğeri Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa’ya yakınlığıyla bilinen Hazinedarzâde Mustafa Çelebi’dir. Bir de Diyarbakırlı Mal Defterdarının oğlu olan Ahmet Şikârî vardır. Karamannâme’nin yazılma sebebine gelince, Gazneli Sultan Mahmut namına Firdevsî’nin Şeyhnâmesive Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat için Dehhanî’nin Selçuknâmesi’nden esinlenen Karamanoğlu Alaaddin Bey Karamanlılar için de bir şeyhnâme yazılmasını ister ve bu görev Yarcani adında bir şaire verilir. Yarcani’nin Karamannâme’sini; 16. asrın sonlarında Farsça yazılan bu şeyhnâmeyi, Şikârî 16. asırda Türkçeye çevirir. Burada bilinmeyen bir başka husus 15. ve 16. yüzyıl olaylarının kimin tarafından yazıldığıdır. Başka bir ifadeyle, Sasaniler’le başlayan eserin son paragrafı Karamanoğlu Pir Bayram’ın Şah İsmail’in ordusuna katılmasıyla son bulur. Şah İsmail’in dönemindeki olayları da içeren bu kısmı kimin yazdığı konusu müphemdir.(Belirsiz) Bu kısım, bizzat Şikârî tarafından mı yazıldı yoksa Yarcani’den ...
...
1289, 1291 H., 1872, 1874 M. tarihli Konya Salnâmelerinde Karaman tarihi hakkında bilgi verildikten sonra kaynak belirtilen kitaplarda şöyle deniliyor. "Karaman'da Kibâr-i Evliya-ullh’dan Tabduk Emre ve Yunus Emre ve Mâder-i ve Birâder-i Hazret-i Meviânci ve Kettetni, Baba ve Canbaz Gazi (1) medfundurlar." 1294 H. 1877 M. tarihli Salnâmede de şunları okuyoruz:  Karaman'da büyük küçük 41 câmi, 82 mescid, 17 medrese, 1 kütüphane, 5 tekke, 12 zaviye, 1 rüşdiye mektebi ve biri Ermeni diğeri Rum 2 adet kilise ve 51 islam ve 2 rum olan 53 mektep, ikisi çift ve yedisi tek olmak üzere 9 hamam, 115 çeşme ve şadırvan, 422 dükkan, 7 han,5 aded bezir, 11 yağhane, 33 değirmen, 1 imâret, 11 sebil, 12 sarnıç, 1 buzhane, 4 karlık ve 1 adet Kal'a-i atik mevcuttur.  "Karaman'da Kibâr-i Evliya-ül-lah'dan Tabduk ve Yunus Emre ve Mader-i ve Birâder-i Hazret-i Mevlana ve Ketteni Baba ve Canbaz Gazi ve Ali Imran Hazretleri ile Sultan Ala-ed-din sülâlesinden Hande Hâtun Hazretleri olduğu ve kasaba-i mezkure Karaman zade merhum İbrahim Bey'in inşası olan Camii Kebir olduktan başka Dere Mahallesinde bir aded su mahzeni ve Sadr-ı Esbak merhum İbrahim Paşa Hazretlerinin asâr-ı hayriyeleri olan 25 adet çeşme olup yarım saat mesafede içme ta'bir olunur bir mübarek su vardır. Ab-ı mezkür hasta ve mariz olanlar mezkür sudan içerler ve Bi izn-il-lahi Tealâ Şifa bulurlar." 1295 H. 1878 M. tarihli Salnâme'de fazla olarak Karaman'da Abid ağa 72 kitap bulunduğu yazılmıştır. Kaynak: İbrahim Hakkı Konyalı / Abideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi / Ermenek ve Mut Abideleri
...